תרומה בהוראת קבע

עבור חיזוק בית המדרש בבית ועד הר חברון


התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

Personal Information

דרכון

אפשרויות תשלום

Payment options

סכום
Amount
מספר חודשי חיוב
Number of monthly charges
יום חיוב
Day of charge

פרטי תשלום

Payment details

מס כרטיס אשראי
Card number
תוקף
Validity
3 ספרות בגב הכרטיס
CVV
הערה
Remark